Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα, το συνολικό ύψος των επιδομάτων ανήλθε σε €5,8 εκατ. το 2017 σε σύγκριση με €5 εκατ. το 2016 και €4,7 εκατ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση ύψους €0,8 εκατ. ή 16% κατά το 2017 σε σύγκριση με το 2016 και €0,3 εκατ. ή 6,4% το 2016 σε σύγκριση με το 2015.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013 η ΑΗΚ υιοθετώντας εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για επανεξέταση των επιδομάτων με σκοπό την αναθεώρηση/διαφοροποίηση ή/και πιθανή κατάργησή τους, όπου αυτό απαιτείται, κατέληξε, κατόπιν διαβουλεύσεων με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε συμφωνία Μείωσης Λειτουργικών Εξόδων – Εξορθολογισμός Επιδομάτων. Συγκεκριμένα, από τα 42 επιδόματα (27 σύμφωνα με ομαδοποίηση της Αρχής), 24 καταργήθηκαν, 2 αναστάληκαν, 6 μειώθηκαν κατά 25%, 8 παρέμειναν ως είχαν, ενώ το επίδομα οδήγησης και το οδοιπορικό επίδομα καταβάλλονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αναφέρεται ότι οι μειώσεις έγιναν στο βασικό μέρος του ύψους του επιδόματος, πριν τη μείωση ύψους 15% που εφαρμόζεται από 1.4.2013.
 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε όπως η Αρχή συνεχίσει τις προσπάθειες, σε συνεννόηση με τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να εξεταστεί η αναγκαιότητα της συνέχισης παραχώρησης ή/και τροποποίησης των υπόλοιπων επιδομάτων (π.χ. επίδομα οδήγησης, επίδομα Κυριακής και Δημόσιων Αργιών, επίδομα Σταθμού, επίδομα ακαθάρτου εργασίας).
 
Η Ελεγκτική Υπηρεσία απευθύνει σύσταση όπως χωρίς καθυστέρηση γίνει επανεξέταση/έλεγχος όλων των επιδομάτων που καταβάλλονται, έτσι ώστε να εξεταστεί κατά πόσο δικαιολογείται η συνέχισή τους και εάν ναι, εάν ενδείκνυται η μείωσή τους. Ο Γενικός Ελεγκτής προτίθεται να αποστείλει επιστολή στο υπουργείο Οικονομικών για εξέταση του θέματος.
 
Απαράδεκτη θεωρεί για παράδειγμα η Ελεγκτική Υπηρεσία την καταβολή επιδόματος γεύματος εκτός έδρας για τεχνικό προσωπικό που εργάζεται στα διάφορα συνεργεία, καθώς και το επίδομα υπερωριακής αποζημίωσης.
 
Για το επίδομα γεύματος η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως συνήθη τόπο εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων αποτελούν τα συνεργεία εκτός των χώρων της Αρχής, στα οποία μεταβαίνουν και απασχολούνται καθημερινά.  Ως εκ τούτου, κατά την άποψη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν θα έπρεπε να καταβάλλεται στο τεχνικό προσωπικό το εν λόγω επίδομα.
 
Όσον αφορά στην υπερωριακή αποζημίωση για την οποία το 2017 δαπανήθηκε ποσό ύψους €2.137.265 (συγκεκριμένα καταβλήθηκε σε 98 υπαλλήλους ποσό ύψους από €5.000 μέχρι €21.591 στον καθένα), ο Γενικός Ελεγκτής εισηγείται την δίχως καθυστέρηση εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων για τον τρόπο υπολογισμού της υπερωριακής αποζημίωσης.
 
Παρεμφερή ωφελήματα πέραν των €10 εκατ. σε προσωπικο και συνταξιούχους
 
Πέραν των επιδομάτων που αναφέρονται πιο πάνω, παραχωρούνται διάφορα ωφελήματα στο προσωπικό της ΑΗΚ (συμπεριλαμβανομένων των συνταξιούχων), το ύψος των οποίων ανήλθε το 2017 σε €5,9 εκατ. (€5,8 εκατ. το 2016). Μαζί με το κόστος για τους συνταξιούχους που υπολογίζεται στα €4.112.342  για το 2017, το συνολικο ποσό ξεπερνά τα €10 εκατ.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σε προηγούμενες εκθέσεις της σημείωνε ότι το κόστος των παρεμφερών ωφελημάτων (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επιδότηση εκπαιδευτικών δανείων, διατήρηση ταμείων ευημερίας για ευημερία/ψυχαγωγία των μελών, ταμείων βοηθείας κ.λπ.) δεν θα πρέπει πλέον να επιβαρύνει τον Οργανισμό, αλλά τους υπαλλήλους/συνταξιούχους του.
 
Ειδικότερα όσον αφορά στην επιχορήγηση επιτοκίου εκπαιδευτικών δανείων που συνάπτουν υπάλληλοι της Αρχής από το Ταμείο Συντάξεων της ΑΗΚ η δαπάνη ανήλθε σε €454.079 το 2017 σε σύγκριση με €432.520 για το έτος 2016.
 
Στην παρούσα έκθεση ο Γενικός Ελεγκτής σημειώνει ότι οι υπάλληλοι της Αρχής επωφελούνται ουσιαστικά άτοκων δανείων και ζητεί τη λήψη άμεσων μέτρων για τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας στη συλλογική σύμβαση έτσι ώστε η επιχορήγηση του επιτοκίου εκπαιδευτικών δανείων να καταργηθεί.

?' />
CYmedia Group:   CYtoday,    SportsBreak,    Novosti
Διαβάστε το τελευταίο Newsletter
ΓΙΟΡΤΕΣ
Αγνή, Αγνούλα, Ευγένιος, Ευγένης, Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα, Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη, Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ